ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ​ World Day against Child Labor

  • Home
  • ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ​ World Day against Child Labor
ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ​ World Day against Child Labor

អបអរសាទរទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ!ផ្តើមពីយើង « បញ្ឈប់ពលកម្មកុមារ» ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អូសបន្លាយជាសកល ធ្វើឱ្យការរំលោភបំពានលើកុមារកើនឡើង ហើយវិធានការពារក៏ត្រូវបានជាប់គាំង។ ដូចនេះ ចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា សូមរួមគ្នាបញ្ចប់ ដើម្បីឱ្យកុមារទទួលបាននូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

Congratulations to World day against Child Labor 2021! ‘Act Now: End Child Labor.’ Owing to the global pandemic, there has been an unfortunate increase in child labor across the world. Due to employment woes, the progress that was brought about in the pre-COVID years has now been reversed and stalled. Therefore, the onus is on those in power to end it and give these children a bright future to look forward to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *