សកម្មភាពមត្តេយ្យសិក្សា Montessori Cylinder Blocks Beechwood

  • Home
  • សកម្មភាពមត្តេយ្យសិក្សា Montessori Cylinder Blocks Beechwood
សកម្មភាពមត្តេយ្យសិក្សា Montessori Cylinder Blocks Beechwood

These are the activities of our Kindergarten doing their sensorial of Montessori. They use cylinder blocks Beechwood for their hand-eyes coordinate and inner guide. Our kids are really enjoy learning by using the different Montessori materials.
សូមស្វាគមន៍ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤ ជាមួយ៖
👉Special Offer 100% Enrollment Fee
👉 Free Admin Fee 50%
👉 Free Summer Course 100%
👉Free uniform 2 Sets
📋. ទទួលចុះឈ្មោះ និងផ្ទេរចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃ
👉. ចាប់ទទួលកុមារពីអាយុ ១ឆ្នាំកន្លះ ដល់ ថ្នាក់ទី១២
🏦. អាស័យដ្ឋាន ៖ អគារ91C ផ្លូវ 99B ភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
☎️. ទូរស័ព្ទលេខ 017 404 098 (Telegram) / 098 808 850

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *