ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាង​ PETHYOEUNG HEALTHTECH CO.,LTD និង សាលាអន្តរជាតិមែនន័រ

  • Home
  • ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាង​ PETHYOEUNG HEALTHTECH CO.,LTD និង សាលាអន្តរជាតិមែនន័រ
ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាង​ PETHYOEUNG HEALTHTECH CO.,LTD និង សាលាអន្តរជាតិមែនន័រ

ដំណឹងល្អ! សម្រាប់អាណាព្យាបាលសិស្សនៅសាលាអន្តរជាតិមែនន័រ។

Manner International School ជាមួយ ពេទ្យយើង បានដាក់សម្ភោធឲ្យប្រើ App Pethyoeung e-Health ID។ ជាមួយ App Pethyoeung e-Health ID អាណាព្យាបាលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពកុមារ រហូតដល់ទៅ ៧% រាល់ការប្រើប្រាស់ម្តងលើសេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដៃគូ។

ទាញយកអែប 📲https://onelink.to/8kqagg

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *