ការចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីឆ្នាំ២០២១ Open for Admission 2021

  • Home
  • ការចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីឆ្នាំ២០២១ Open for Admission 2021

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ – SCHOLARSHIPS PROGRAM

នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២១ -២០២២ សាលាអន្តរជាតិមែនន័រ មានការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ពេញលេញ និងជាភាគរយសម្រាប់សិស្សពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី៥ ដើម្បីជួយរំលែកការលំបាកក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩។ យើងបណ្តុះស្មារតី ឱ្យសិស្សចេះបង្កើតអនាគតវិសេសរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យពិភពលោកក្លាយជា កន្លែងល្អប្រសើរ។ យើងរួមគ្នាបង្កើតវប្បធម៌សុទិដ្ឋិនិយម ឧត្តមភាព និងពង្រឹងស្មារតីសិស្សទាំងអស់ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិត និងជំនាញនានា ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេក្លាយជាពលរដ្ឋល្អប្រកបដោយចំណេះដឹង និងឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គម។សូមអញ្ជើញមកទទួលពាក្យនៅការិយាល័យសិក្សាសាលាអន្តរជាតិមែនន័ររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬទាញយកតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម

https://drive.google.com/file/d/13JoK2ZYy7e7HRO6-9wnbxEKePl4X6W6g/view?usp=sharing

This new academic year 2021-2022, Manner International School are offering full and partial scholarship programs for Nursery through to Grade 5 to alleviate your difficulties during pandemic COVID-19. We are inspiring students to create their unique future and make the world a better place. Together, we cultivate a culture of optimism, excellence, and empowerment for everyone by developing the mindset and skills to become highly moral and socially aware citizens.Contact us: 017 404 098/ 098 808 850Please get the application form at reception or download one below:

https://drive.google.com/…/13JoK2ZYy7e7HRO6…/view…

https://www.youtube.com/watch?v=jcdGq_3IG88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *